ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

TÚ SR ukončil analýzy všetkých maloobchodných trhov

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
24.05.2006 | Čítalo: 7788 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) ukončil analýzu posledného, v poradí siedmeho, maloobchodného trhu. Na základe výsledkov analýz je spoločnosť Slovak Telekom (ST) na všetkých maloobchodných trhoch významný podnik. Posledným analyzovaným maloobchodným trhom je trh č. 7 - prenájom minimálneho súboru prenajatých okruhov s kapacitou do 2 Mb/s. - http://www.teleoff.gov.sk/sk/Sutaz/Analyza/mot7.html

Spoločnosť ST je jediným podnikom, ktorý pôsobí na trhu prenájmu minimálneho súboru prenajatých okruhov v celom rozsahu jeho definície. Úrad na základe výsledkov analýzy maloobchodného trhu č. 7 skonštatoval, že v zmysle na uvedenom maloobchodnom trhu nie je efektívna súťaž. Spoločnosť ST na maloobchodnom trhu č. 7 významný vplyv a také postavenie, že nie je vystavená efektívnej súťaži a ekonomický vplyv jej v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov.

TÚ SR navrhuje po skončení národných a medzinárodných konzultácií uložiť rozhodnutím ST, že nesmie pri poskytovaní služby prenájmu okruhov z minimálneho súboru prenajatých okruhov:

  1. požadovať neprimerane vysoké ceny,
  2. brániť vstupu na trh, požadovať neprimerane nízke ceny alebo brániť vstupu na trh a požadovať neprimerane nízke ceny s cieľom vylúčiť súťaž,
  3. nenáležito uprednostňovať určitú skupinu koncových užívateľov,
  4. bezdôvodne a neoprávnene viazať poskytovanie služieb koncovým užívateľom na poskytovanie služby prenájmu okruhov z minimálneho súboru prenajatých okruhov ani viazať poskytovanie služby prenájmu okruhov z minimálneho súboru prenajatých okruhov na poskytovanie iných služieb.

ST ďalej nebude môcť prekročiť maximálne ceny. Maximálne ceny za službu prenájmu okruhov patriacich do minimálneho súboru prenajatých okruhov stanoví spoločnosť Slovak Telekom metódou plne alokovaných historických nákladov tak, aby do týchto cien boli započítané iba primerané a odôvodnené náklady. ST bude ďalej povinná poskytovať túto službu na základe transparentnosti, nákladovej orientácie a nediskriminácie.

Minimálny súbor prenajímaných okruhov s kapacitou do 2 Mb/s. je služba, ktorá spočíva v poskytnutí prenosovej kapacity medzi rôznymi bodmi tej istej siete alebo rôznych sietí, pričom nezahŕňa prepájacie funkcie ovládateľné jej užívateľom.

Službu využívajú koncoví užívatelia napr. banky, poisťovne a iné podniky na prepojenie svojich pobočiek.

Späť | Domov