ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) v roku 2005 vyriešil 54 z 55-tich nahlásených prípadov rušenia rádiových sietí

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
09.03.2006 | Čítalo: 7285 | Diskusia: 0

Stálou činnosťou úradu v rámci štátneho dohľadu je vykonávanie ochrany proti rušeniu. Držitelia individuálnych povolení na prevádzku rádiového zariadenia telefonicky nahlasujú rušenie prevádzky rádiových zariadení na TÚ SR, odbor štátneho dohľadu v kraji, kde prišlo k rušeniu. TÚ SR vyhľadá zdroj rušenia a v prípade potreby uloží prevádzkovateľovi rušiaceho zariadenia urobiť také opatrenie, aby nedochádzalo k ďalšiemu rušeniu. Prevádzkovatelia rádiových zariadení na základe niektorého zo všeobecných povolení na prevádzkovanie rádiových zariadení malého výkonu nemajú právo na ochranu pred rušením inými zariadeniami oprávnenými pracovať na rovnakých frekvenciách.

Podľa zákona o elektronických komunikáciách "ak dôjde k škodlivému rušeniu alebo k rušeniu, ktoré bráni prevádzke zariadenia v súlade s jeho určením, podnik alebo užívateľ zariadenia, ktoré spôsobuje rušenie, je povinný bezodkladne urobiť účinné ochranné opatrenia alebo ukončiť prevádzkovanie zariadenia. Ak to nie je možné alebo ak je hospodárnejšie alebo účelnejšie urobiť ochranné opatrenia na rušenom zariadení, urobí ich podnik. Náklady na odstránenie rušenia uhrádza podnik alebo užívateľ, ktorého zariadenie spôsobuje rušenie."

Späť | Domov