ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Počas pilotného projektu DVB-T bude prichádzať k zmenám a výpadkom

Info z domova | Roman Vavro, TÚ SR
17.10.2005 | Čítalo: 8163 | Diskusia: 3

Zodpovedné štátne orgány aj prevádzkovatelia pilotného projektu zavádzania pozemského digitálneho TV vysielania (DVB-T) na Slovensku v snahe predchádzať nedorozumeniam s verejnosťou upozorňujú, že v priebehu pilotného projektu je možné očakávať zmeny v počte prenášaných TV a rozhlasových programov, zmeny kvality prijímaného signálu, jeho úplné výpadky atď., ktoré súvisia s testovaním technológie, rôznymi meraniami a ďalšími skúškami. Zmeny a výpadky tohto charakteru je možné úplne vylúčiť až po začatí riadneho vysielania. Na priame financovanie pilotného projektu zároveň neboli zo štátneho rozpočtu vyčlenené žiadne finančné prostriedky. Vysielanie je financované priamo prevádzkovateľmi, ktorí boli vybraní vo výberovom konaní.

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) oznamuje verejnosti, že zmeny kvality signálu a jeho výpadky, ktoré môžu nastať v priebehu pilotného projektu zavádzania DVB-T sú prípustné a vychádzajú z potrieb vykonania testov a meraní.

Rada pre vysielanie a retransmisiu oznamuje, že hlavným účelom pilotných projektov je predovšetkým odskúšanie technológie, overenie vlastností jednofrekvenčných sietí, overenie meracích metód, vypracovanie metodiky hodnotenia pokrytia územia digitálnym signálom, zacvičenie pracovníkov a propagácia novej techniky a služieb. V zmysle dosiahnutia tohto účelu sú prípustné prerušenia vysielania, resp. zmeny technických parametrov frekvencií. Frekvencie v pilotných projektoch sú zdieľané v štatistickom multiplexe spoločne viacerými vysielateľmi televíznych a rozhlasových programových služieb, prípadne poskytovateľmi iných elektronických komunikačných služieb.

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR upozorňuje, že na priame financovanie pilotného projektu zavádzania pozemského digitálneho vysielania (DVB-T) na Slovensku, neboli zo štátneho rozpočtu vyčlenené žiadne finančné prostriedky. Vysielanie v rámci pilotnej prevádzky je financované priamo prevádzkovateľmi, ktorí boli vybraní na základe výberového konania.

Slovak Telecom (ST), a.s., Rádiokomunikácie, o.z. a Telecom Corp., s.r.o. (TC), ako prevádzkovatelia pilotného projektu zavádzania DVB-T na Slovensku upozorňujú verejnosť, že celý projekt pilotnej prevádzky financujú sami bez spoluúčasti štátu či vysielateľov (rozhlasové a TV stanice). Obaja prevádzkovatelia veria, že občania pochopia nevyhnutnosť testovania a merania technológie DVB-T aj za cenu prerušenia vysielania a za pochopenie ďakujú.

Slovak Telecom (ST), a.s., Rádiokomunikácie, o.z. vysvetľuje, že zmeny kvality signálu súvisia so spoločným meraním prevádzkovateľa vysielacej technológie, Telekomunikačného úradu SR a Výskumného ústavu spojov v Banskej Bystrici (VÚS). Výsledný materiál bude slúžiť ako podklad pre prípravu smernice vyhodnocovania pokrytia a kvality televízneho digitálneho signálu, ako aj pre zhrnutie skúseností z pohľadu prípravy budúcich sietí zo strany TÚ SR a vysielateľa. Zmeny technických parametrov počas pilotnej prevádzky sa pritom budú uskutočňovať len so súhlasom TÚ SR.

Spoločnosť Telecom Corp., s.r.o. (TC) počas pilotného projektu skúša DVB-T technológie od viacerých výrobcov z dôvodu ich vzájomnej kompatibility, ceny a kvality. Z tohto dôvodu sporadicky dochádza k prerušovaniu vysielania, nakoľko výmena technológie a nastavenie parametrov si vyžaduje istý čas. Keďže TC celý projekt financuje výlučne z vlastných prostriedkov, väčšinou vykonáva potrebné práce počas dní pracovného voľna a vo večerných hodinách. Týmto spôsobom sa snaží zmierňovať náklady spoločnosti. Spoločnosť nepredáva DVB-T prijímače, ani nemá žiadne zisky z ich predaja. V prípade testovania niektorého z DVB-T prijímačov si tento prijímač musí kúpiť od predajcov za rovnakú cenu, ako platia ostatní občania.

V najbližších dňoch bude uvedený do prevádzky aj DVB-T vysielač v Prešove. Nakoľko bude potrebné synchronizovať vysielanie v Košiciach aj v Prešove, bude istý čas znovu dochádzať k prerušovaniu vysielania. V tomto čase sa TC pripravuje aj meranie za účasti VÚS a TÚ SR, pričom sa budú testovať rôzne módy DVB-T vysielania. Pri tomto meraní bude tiež dochádzať k prerušovaniu vysielania.

Pre pilotný projekt digitálneho vysielania na Slovensku sú určené TV kanály: Bratislava K 66 (zabezpečí Slovak Telecom, a.s., Rádiokomunikácie, o.z.), Banská Bystrica a Zvolen K59 (zabezpečuje Slovak Telecom, a.s., Rádiokomunikácie, o.z.), Košice a Prešov K 44 (zabezpečuje TELECOM CORP., s.r.o.). Obsahom služby je prenos informácií tvorených kombináciou vysielania TV signálov a iných informácií vo forme dát, pričom rozsah TV signálov tvorí podstatnú časť (viac ako 50%) všetkých prenášaných informácií.

Späť | Domov