ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Záujemcovia o poskytovanie univerzálnej služby budú môcť poslať svoj návrh

Info z domova | Roman Vavro, TÚ SR
27.07.2005 | Čítalo: 7332 | Diskusia: 0

Dňa 1.8. 2005 Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejní vo svojom vestníku a na internete oznam podnikom oprávneným poskytovať sieť, službu alebo sieť a službu v oblasti elektronických komunikácií, že začne konanie so záujemcami na poskytovanie univerzálnej služby podľa zákona o elektronických komunikáciách pred určením takéhoto podniku, príp. podnikov. Vzhľadom na to, že z možnosti poskytovať univerzálnu službu nesmie byť žiadny podnik vylúčený, záujemcovia o jej poskytovanie môžu úradu písomne podať svoje návrhy do 30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia na adresu TÚ SR.

TÚ SR v zákone nemá uložený termín do ktorého má určiť poskytovateľa univerzálnej služby. V súčasnosti univerzálnu službu podľa prechodných ustanovení zákona poskytuje Slovak Telecom (ST). Povinnosti súvisiace s poskytovaním univerzálnej služby, ktoré TÚ SR uložil ST v roku 2000 sa odlišujú od povinností, ktoré bude mať podnik alebo podniky na základe zákona o elektronických komunikáciách.

Úrad určí podnik alebo viaceré podniky na poskytovanie univerzálnej služby a uloží mu/im povinnosti podľa zákona o elektronických komunikáciách tak, aby bolo pokryté celé územie štátu, s tým, že môže určiť rôzne podniky alebo skupinu podnikov, ktoré budú zabezpečovať len niektoré povinnosti univerzálnej služby, pokrývať rôzne časti územia štátu alebo zabezpečovať len niektoré povinnosti univerzálnej služby a pokrývať rôzne časti územia štátu.

Univerzálna služba je podľa zákona o elektronických komunikáciách minimálny súbor služieb, ktoré sú dostupné v určenej kvalite na celom území štátu všetkým koncovým užívateľom bez ohľadu na ich geografickú polohu a za prijateľnú cenu.

Predmetom univerzálnej služby sú podľa zákona tieto povinnosti

a) poskytovanie verejnej telefónnej služby na pevnom mieste pripojenia k sieti, vrátane faksimilného prenosu informácií a prenosu dát s prenosovými rýchlosťami umožňujúcimi funkčný prístup k internetu pri zohľadnení prevládajúcich technológií používaných väčšinou užívateľov a technickej uskutočniteľnosti,
b) pravidelné poskytovanie aspoň jedného úplného telefónneho zoznamu účastníkov v elektronickej alebo v tlačenej forme prípadne v oboch formách podľa výberu účastníka pravidelne aktualizovaného aspoň raz za rok; úplný telefónny zoznam obsahuje údaje o všetkých zverejnených účastníkoch verejných telefónnych služieb,
c) zabezpečenie primeranej dostupnosti verejných telefónnych automatov,
d) poskytovanie bezplatného a nepretržitého prístupu k číslam tiesňových volaní, vrátane jednotného európskeho čísla tiesňového volania „112”, vrátane prístupu z verejných telefónnych automatov bez použitia akýchkoľvek platobných prostriedkov,
e) poskytovanie a prevádzkovanie aspoň jednej úplnej informačnej služby o telefónnych číslach,
f) zabezpečenie prístupu k verejne dostupným telefónnym službám pre zdravotne postihnutých užívateľov a primeranej dostupnosti verejných telefónnych automatov s bezbariérovým prístupom a osobitným vybavením.

Späť | Domov