ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

TÚ SR chce podporiť poskytovanie prístupu k internetu

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
15.02.2005 | Čítalo: 7250 | Diskusia: 0

Dňa 15. februára 2005 Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil vo svojom vestníku a na stránke http://www.teleoff.gov.sk/Diskusie/sas.html návrh znenia všeobecného povolenia na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb. Úrad navrhuje oslobodiť podniky s obratom nižším ako 1 mil. Sk od platenia pohyblivej zložky administratívnej úhrady, zmeniť pevnú čiastku úhrady a poskytovateľom internetu podstatne znížiť výšku pevnej čiastky úhrady. Navrhovanými úpravami sa vo všeobecnosti zníži finančné zaťaženie podnikov poskytujúcich siete a služby. TÚ SR vyzýva na predkladanie pripomienok k návrhu, ktoré je možné v lehote do 30 dní zasielať na adresu úradu.

Medzi najdôležitejšími zmenami, ktoré úrad navrhuje je to, že oznamovaciu povinnosť si budú musieť plniť aj malé podniky, ktoré boli doteraz od nej oslobodené. Tieto podniky sa v prípade verejného obstarávanie služieb nevedeli preukázať oprávnením na poskytovanie sietí a služieb. Medzi navrhovanými zmenami je aj doplnenie položiek u pevnej čiastky administratívnej úhrady, ktorá vychádza zo súhrnného počtu obyvateľov žijúcich v geografických oblastiach, v ktorých podnik poskytuje siete a/alebo služby. Dôsledkom uvedeného návrhu budú menšie podniky platiť menej ako doteraz. Od pohyblivej čiastky 0,05% z obratu z poskytovania sietí, služieb alebo sietí a služieb budú oslobodené podniky, ktorých obrat nepresiahne 1 mil. Sk. TÚ SR ďalej navrhuje za účelom podpory rozvoja internetu v Slovenskej republike, aby podnik poskytujúci výlučne verejnú elektronickú komunikačnú službu prístup k internetu a/alebo verejnú elektronickú komunikačnú sieť výlučne určenú na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby prístup k internetu mal povinnosť platiť pevnú ročnú čiastku 5000 Sk nezávisle od geografickej oblasti poskytovania. V prípade poskytovania služby a/alebo siete v geografickej oblasti do 20 tis. obyvateľov bude podnik povinný platiť pevnú ročnú čiastku 2000 Sk. Celoštátni poskytovatelia prístupu k internetu v súčasnosti platia rovnako ako iní poskytovatelia sietí a služieb pevnú čiastku 200 tis. Sk. Týmto bude zabezpečené znížené finančné zaťaženie uvedených podnikov.

TÚ SR navrhuje účinnosť nového všeobecného povolenia na 1. júla 2005, aby mali podniky dostatok času na prípravu.

Späť | Domov