ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

TELEKOM: Operátori pripravili pozmeňovacie návrhy k novému zákonu

SITA | 02.10.2003

Medzi najvážnejšie pripomienky Asociácie telekomunikačných operátorov k zákonu o elektronických komunikáciách patria výška pokút a príspevkov do fondu univerzálnej služby

BRATISLAVA 2. októbra (SITA) - Asociácia telekomunikačných operátorov (ATO) a jej ďalšie partnerské organizácie pripravili takmer dvadsať pozmeňujúcich návrhov k novému zákonu o elektronických komunikáciách, ktorý by mal nahradiť v súčasnosti platný telekomunikačný zákon. Medzi najvážnejšie z nich patria pripomienky k výške pokút a k príspevkom do fondu univerzálnej služby, ktoré táto legislatívna norma zavádza. Vo štvrtok o tom informoval predseda ATO Vladimír Ondrovič.

Hlavným cieľom návrhu zákona je implementácia nového regulačného rámca Európskej únie (EÚ) do slovenského práva a odstránenie nedostatkov v platnej telekomunikačnej legislatíve. Podľa návrhu zákona, ktorý pripravilo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (MDPT), by výška pokút pre operátorov mala dosiahnuť maximálne 20 mil. Sk. ATO však navrhuje, aby sa ich výška vypočítavala ako určité percento z obratu jednotlivých firiem. Ďalšia navrhovaná zmena sa týka odvodov firiem do fondu univerzálnej služby. Táto služba je definovaná ako minimálny súbor služieb dostupných všetkým účastníkom bez ohľadu na ich geografickú polohu za prijateľnú cenu. Podľa návrhu zákona by mali do fondu prispievať všetky firmy s 0,2-percentným podielom na trhu. ATO však navrhuje zmeniť výšku podielu na dve percentá.

Nový legislatívny predpis ďalej mení povinnosti podnikov vo veci prístupu a prepojenia verejných elektronických komunikačných sietí, a to vrátane uvoľnenia prístupu k miestnym vedeniam. Ustanovuje povinnosť vydať referenčnú ponuku na prístup a prepojenie sietí a referenčnú ponuku na prenájom voľných okruhov Slovenských telekomunikácií (ST). Práve prípravu referenčných ponúk je potrebné podľa Ondroviča urýchliť, aby bolo možné prístup aj prenájom realizovať v čo najkratšom čase. Dôležitým momentom preto bude aj prijatie kvalitnej legislatívy upravujúcej činnosť a právomoci Telekomunikačného úradu SR (TÚ), ktorý by mal na základe nového zákona mať možnosť vstupovať do rokovaní medzi jednotlivými operátormi v prípade sporov ohľadom prepojovacích dohôd. Ako vo štvrtok zdôraznil podpredseda TÚ Juraj Michňa, medzi kľúčové budú patriť aj ustanovenia upravujúce financovanie úradu.

Nezmenené zatiaľ zrejme ostanú ustanovenia o financovaní odpočúvania, ktoré doteraz zabezpečujú samotní operátori. Vzhľadom na skúsenosti, ktoré má ATO s rokovaniami o zmene tohto spôsobu financovania, a to jeho prenesením na štát, sa asociácia zatiaľ nebude snažiť o ich zmenu. Financovanie odpočúvania momentálne rieši Ústavný súd SR.

Návrhom zákona sa už vo štvrtok popoludní bude zaoberať aj Komisia pre transformáciu dopravy, pôšt a telekomunikácií pri Výbore NR SR pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie so zameraním na telekomunikácie a pošty. Definitívne prijatie zákona je potom naplánované na novembrovú schôdzu zákonodarného zboru. Navrhovaným dňom účinnosti zákona o elektronických komunikáciách je 1. január 2004 s výnimkou tých ustanovení, ktoré nadobudnú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.

Späť | Domov