ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Ako sa v telekomunikáciách znáša regulácia s liberalizáciou

Eurobiznis | 30.10.2004

Prečo hovoríme o regulácii v trhovom hospodárstve - pri úplnej liberalizácii podmienok podnikania?

Regulácia trhu v konkurenčnom prostredí má miesto iba vtedy, ak existuje koncentrácia trhovej sily v jedných rukách dominantného poskytovateľa produktov alebo služieb. Táto podmienka je v prípade postmonopolného prostredia - kde pôsobili tzv. prirodzené monopoly v oblasti telekomunikačných služieb, v distribúcii elektrickej energie, plynu a podobne - splnená. Preto musí až do času vytvorenia efektívnej súťaže na trhu existovať regulátor, ktorý zabezpečí takúto efektívnu súťaž.

Regulátorom v jednotlivých krajinách je tzv. NRA - národná regulačná autorita. Vykonáva funkciu strážcu dodržiavania podmienok, ktoré stanovila, v zmysle platnej legislatívy, a tých, ktoré vychádzajú z regulačného rámca stanoveného Európskym parlamentom a radou. Regulácia stratí svoje opodstatnenie v momente, keď začne fungovať efektívna súťaž.

Rovnako je potrebné, aby boli podmienky na trhu spravodlivé a transparentné. Sú to rovnaké podmienky na podnikanie pre všetkých hráčov na trhu telekomunikačných služieb, garantované štátom formou dodržiavania kvalitnej legislatívy a podriadené verejnej kontrole.

Garanciu štátu zabezpečuje jednak príslušné ministerstvo definovaním kvalitnej štátnej telekomunikačnej politiky a z nej vyplývajúcich požiadaviek na prípravu zodpovedajúcich právnych noriem, jednak parlament, ktorý tieto právne normy schvaľuje, ako aj telekomunikačný a protimonopolný úrad, ktoré vykonávajú reguláciu ex ante resp. ex post.

Verejnú kontrolu zabezpečujú rôzne profesné organizácie, či už združenia právnických alebo fyzických osôb a v neposlednom rade občania sami, ak majú dostatočné právne vedomie a sú schopní dožadovať sa svojich práv.

Späť | Domov