ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Vykonanie rozhodnutia TÚ o ADSL by mohlo vážne poškodiť Slovak Telecom

TASR | 29.10.2004

Napriek tomu, že Slovak Telecom mal podľa druhostupňového rozhodnutia Telekomunikačného úradu od 21. októbra poskytovať službu ADSL neviazanú na telefónnu službu, nestalo sa tak. Podľa predbežného opatrenia Najvyššieho súdu (NS) SR by totiž vykonanie druhostupňového rozhodnutia Telekomunikačného úradu (TÚ) SR o zákaze viazania ADSL s telefónnou službou mohlo spôsobilo Slovak Telecomu značné škody. Koncom septembra sa zmenila aj licencia Telecomu, za základe ktorej vydal TÚ svoje rozhodnutie.

"V danej veci súd uznal, že dôvody na odklad vykonateľnosti rozhodnutia boli dané, pretože jej výkonom by mohla vzniknúť žalobcovi závažná majetková ujma a navyše, žalobca potrebuje čas na zmenu nastavenia účtovných systémov," uviedol vo svojom uznesení Najvyšší súd. NS teda povolil odklad vykonateľnosti druhostupňového rozhodnutia TÚ o zákaze viazania dátových a hlasových služieb, až do právoplatného rozhodnutia o žalobe podanej Telecomom voči tomuto rozhodnutiu. ST namietal, že rozhodnutie je nad rámec kompetencie úradu, vychádza z nedostatočne zisteného stavu veci a je nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov.

Ale odkedy úrad vydal svoje rozhodnutie, situácia sa značne zmenila. TÚ totiž vychádzal aj z toho, že konanie ST je v rozpore s vtedajšou licenciou. Nakoľko však v súlade s platným zákonom boli právoplatne upravené podmienky licencie, od 23. septembra už Telecom nemá podľa nového povolenia povinnosť neviazať dátové a hlasové služby. "Už by sme takéto rozhodnutie vydať nemohli, nakoľko by sme sa nemohli oprieť o podmienky povolenia Telecomu," povedal hovorca TÚ Roman Vavro. Licenčné podmienky však neboli jediným argumentom úradu. TÚ bral do úvahy aj skutočnosť, že z technicko-prevádzkového hľadiska je možné poskytovať službu ADSL prístupu nezávisle na poskytovaní hlasovej služby, a teda nie je dôvod pre nútené spájanie týchto služieb.

Námietky proti viazaniu uvedených služieb mala aj Asociácia telekomunikačných operátorov (ATO), pretože v blízkej budúcnosti by malo dôjsť k prepojeniu sietí Telecomu a alternatívnych operátorov. Ak by mal vedenie od Telecomu prenajatý iný operátor a chcel by poskytovať ADSL pripojenie do internetu, jeho zákazník by musel automaticky platiť za hlasovú službu, ktorú vôbec nepotrebuje, spresnil predseda ATO Vladimír Ondrovič. Dochádzalo by tak k obmedzovaniu hospodárskej súťaže.

Prvostupňové rozhodnutie o veci viazania ADSL s telefónnou službou vydal TÚ ešte vo februári tohto roku, keďže Telecom podal opravný prostriedok, TÚ sa touto problematikou musel zaoberal opäť. V súčasnosti platné rozhodnutie TÚ vydal predseda úradu v júni. Následne podal Telecom na Najvyšší súd SR žalobu o preskúmaní rozhodnutia predsedu TÚ. "Slovak Telecom využije všetky dostupné právne prostriedky na svoju ochranu, a to bez ohľadu na skutočnosť, že to môže znamenať aj dlhodobý proces," povedal vtedy Pavol Kukura, viceprezident pre stratégiu a regulačné záležitosti ST na margo postupu Telecomu.

Späť | Domov