ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Vyhlásenie/reakcia/protireakcia: Slovensko úspešné v telekomunikáciách

www.itnews.sk | 31.03.2004

Do redakcie sme dostali vyhlásenie Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) o tom, že Slovenská republika (SR), ako prvá z krajín pristupujúcich do EÚ, vypracovala a sprístupnila špecifikácie regulovaných rádiových rozhraní. Vo vyhlásení sa ďalej uvádza: "Ďalšie prvenstvo v telekomunikačnej oblasti SR získala vďaka zákonu o elektronických komunikáciách, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2004. SR spolu s Maďarskom predbehli implementáciou nového regulačného rámca EÚ nielen všetky krajiny pristupujúce do EÚ, ale aj časť krajín EÚ. V dňoch 23. - 24. marca sa v Luxemburgu konalo 15. zasadnutie TCAM (Telecommunication Conformity Assessment and Market Surveillance Committee - Výbor pre posudzovanie zhody a trhový dohľad v telekomunikáciách), ktorého sa zúčastnil aj zástupca TÚ SR. Z rokovaní so zástupcami pristupujúcich krajín vyplynulo, že z pristupujúcich krajín zatiaľ sprístupnila špecifikácie regulovaných rádiových rozhraní iba SR. Vypracovanie špecifikácií rádiových rozhraní vyplýva z čl. 4 Smernice Európskeho parlamentu a rady 1999/5/EC z 9. marca 1999 o rádiových zariadeniach a koncových telekomunikačných zariadeniach a vzájomnom uznávaní ich zhody, ktorá bola prevzatá nariadením vlády č. 443/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia. Špecifikácie regulovaných rádiových rozhraní obsahujú dôležité informácie pre výrobcov a dovozcov rádiových zariadení, poskytovateľov sietí a služieb (t. j. telekomunikačných operátorov) a koncových užívateľov služieb. Na rokovaní Komunikačného výboru Európskej komisie, ktorého sa zúčastnil zástupca TÚ SR, bola zverejnená informácia, že SR spolu s Maďarskom predbehli implementáciou nového regulačného rámca EÚ nielen všetky krajiny pristupujúce do EÚ, ale aj časť krajín EÚ. Obe krajiny majú účinný nový zákon od 1. januára 2004, a tak predbehli aj krajiny EÚ, ako sú napr. Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Holandsko a Portugalsko. Zákon o elektronických komunikáciách vznikol pod gestorským vedením rezortného ministerstva. TÚ SR sa podieľal na tvorbe zákona a využil aj všetky možnosti na pripomienkovanie jeho navrhovaného znenia. Účelom zákona o elektronických komunikáciách je implementácia nového regulačného rámca EÚ do právneho poriadku SR. Nový regulačný rámec EÚ je zameraný na ďalší rozvoj hospodárskej súťaže, na výhodnejšie ceny pre spotrebiteľa, kvalitu, lepší výber služieb, zhodnotenie kapitálu a zároveň má zabezpečiť transparentnosť a právnu istotu pre všetkých účastníkov operujúcich na vnútornom trhu EÚ."

Reakcia Asociácie telekomunikačných operátorov na seba nedala dlho čakať: Na tlačovú správu, ktorú 30. 3. 2004 vydal Telekomunikačný úrad SR pod názvom Slovensko predbehlo v telekomunikačnej oblasti všetky krajiny pristupujúce do EÚ, reagujeme takto: "Asociácia telekomunikačných operátorov už viackrát vyjadrila spokojnosť s tým, že SR má nový zákon o elektronických komunikáciách. Tento zákon je skutočne v súlade s regulačným rámcom EÚ, čím bol splnený záväzok SR vyplývajúci z prístupových rokovaní v kapitole 19. Táto skutočnosť je výsledkom práce všetkých zainteresovaných (NR SR , MDPT, profesijných združení, ST, TÚ a celej odbornej verejnosti). V tejto chvíli však nie je možné tvrdiť, že na Slovensku máme implementované princípy regulácie EÚ do praxe, a zavádzať verejnosť tvrdením, že sme najlepší medzi pristupujúcimi krajinami a dokonca sme predbehli niektoré krajiny EÚ. Je to čistá demagógia a snaha očistiť meno TÚ, ktorý svojou (ne)činnosťou zapríčinil súčasnú situáciu na telekomunikačnom trhu na Slovensku. Pôvodný zákon o telekomunikáciách totiž neakceptoval v plnom rozsahu regulačný rámec EÚ z roku 1998 a Telekomunikačný úrad nereguloval trh ani v jeho intenciách. Preto sa Slovensko dostalo, práve naopak, na chvost v porovnaní s ostatnými pristupujúcimi krajinami (hlavne krajinami V4). Svedčia o tom skutočnosti vyplývajúce z mnohých dokumentov publikovaných EÚ, v ktorých sa uvádzajú holé fakty, ktoré tento názor potvrdzujú. Slovensko má najdrahšie služby, neexistuje konkurencia v hlasových službách na pevnej sieti, zaostávame v internetizácii a v mnohých parametroch informatizácie spoločnosti a to všetko za dôkladného prispenia Telekomunikačného úradu SR. Tvrdenie, že Slovensko predbehlo v telekomunikačnej oblasti všetky krajiny pristupujúce do EÚ, je nezmysel. Čas ukáže, ako TÚ bude využívať nový zákon o elektronických komunikáciách pri regulácii trhu, na čo však v tejto chvíli nemá vytvorené podmienky finančné, personálne ani kapacitné. Ešte pretečie v Dunaji veľa vody, kým predbehneme krajiny uvedené v správe TÚ. Napriek všetkému si želáme, aby to tak bolo, na čo využijeme všetky naše zákonné a odborné možnosti a schopnosti. Ing. Vladimír Ondrovič predseda ATO".

Následne dorazila protireakcia TÚ na reakciu ATO: Vážení kolegovia, pred malou chvíľou ste dostali reakciu Asociácie telekomunikačných operátorov (ATO) na tlačovú správu TÚ SR. Reakcia ATO však nesúvisí z obsahom tlačovej správy, preto si Vám dovoľujem doporučiť, aby ste sa reakcii ATO, ako nesúvisiacej informácii nevenovali. V reakcii sa uvádza: "V tejto chvíli však nie je možné tvrdiť, že na Slovensku máme implementované princípy regulácie EÚ do praxe a zavádzať verejnosť tvrdením, že sme najlepší medzi pristupujúcimi krajinami a dokonca sme predbehli niektoré krajiny EÚ." V tlačovej správe TÚ SR sa však nič nepíše o implementáciií princípov regulácie EÚ do praxe . ATO ďalej uvádza: "Je to čistá demagógia a snaha očistiť meno TÚ, ktorý svojou (ne)činnosťou zapríčinil súčasnú situáciu na telekomunikačnom trhu na Slovensku." Tlačová správa vychádza z informácií, ktoré odzneli na TCAM a Komunikačnom výbore EK, a primárne sa venuje informácii o tom, že SR ako prvá vypracovala a sprístupnila špecifikácie regulovaných rádiových rozhraní. Vyjadrenie ATO nesúvisí s tlačovou správou TÚ SR. Podľa ATO "pôvodný zákon o telekomunikáciách totiž neakceptoval v plnom rozsahu regulačný rámec EÚ z roku 1998". Predkladateľom pôvodného zákona nebol TÚ SR ale MDPT SR. TÚ SR tento zákon pripomienkoval s minimálnou úspešnosťou. TÚ SR verejne podporil všetky novely (bohužiaľ neschválené), ktoré mali nepriaznivý stav zmeniť. V tlačovej správe TÚ SR sa nič nepíše o pôvodnom zákone. Podľa ATO "preto sa Slovensko dostalo, práve naopak, na chvost v porovnaní s ostatnými pristupujúcimi krajinami (hlavne krajinami V4 ). Svedčia o tom skutočnosti vyplývajúce z mnohých dokumentov publikovaných EÚ v ktorých sa uvádzajú holé fakty, ktoré tento názor potvrdzujú. Slovensko má najdrahšie služby, neexistuje konkurencia v hlasových službách na pevnej sieti, zaostávame v internetizácii a v mnohých parametroch informatizácie spoločnosti a to všetko za dôkladného prispenia Telekomunikačného úradu SR. Tvrdenie, že Slovensko predbehlo v telekomunikačnej oblasti všetky krajiny pristupujúce do EÚ je nezmysel." Tlačová správa TÚ SR informuje o dvoch skutočnostiach - vypracovanie a sprístupnenie špecifikácie regulovaných rozhraní a (ako doplnok) zákon o elektronických komunikáciách. Situácii, ktorú popisuje ATO sa správa TÚ SR nevenuje a preto vyjadrenie ATO so správou nesúvisí. O. i. informatizácia spoločnosti nie je v kompetencii TÚ SR ale v kompetencii MDPT SR. Roman Vavro, hovorca TÚ SR

Poznámka redakcie: Tak si vyberte...

Späť | Domov