ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

TÚ SR spracuje nákladový model prepojenia sietí

Svet komunikácie | 17.12.2003

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) v rámci prípravy na nové kompetencie podpísal zmluvu so spoločnosťou LIBERAL CONSULTING s.r.o. z ČR. Táto spoločnosť úradu dodá program, ktorý umožní spracovať nákladový model prepojenia verejných telekomunikačných sietí FL-RAIC. TÚ SR podľa zákona o elektronických komunikáciách vydá tento model po jeho praktickom overení, ako záväznú metodiku výpočtu prepojovacích poplatkov za ukončovanie hovorov v pevnej sieti významného podniku.

TÚ SR minulý týždeň rokoval s predstaviteľmi Asociácie telekomunikačných operátorov (ATO) a Slovenských telekomunikácií (ST). Cieľom rokovaní bolo oboznámenie operátorov s programom a objemom vstupných údajov, ktoré bude potrebné zadať do modelu prepojenia. Predstavitelia ATO a ST sľúbili úradu ďalšiu spoluprácu.

Nákladový model FL-RAIC (forward looking long run avarage incremental cost) vychádza zo všeobecného modelu vytvoreného pre potreby DG Information Society Európskej Komisie Europe Economic v roku 2000. Tento model kalkuluje náklady (ceny) na prepojenie modelovaním hlavných prvkov siete, ktoré sú pre efektívne poskytnutie služby prepojenia potrebné.

Podľa nedávno schváleného zákona o elektronických komunikáciách "ak úrad na základe analýzy relevantného trhu zistí, že nedostatok efektívnej súťaže umožňuje významnému podniku požadovať neprimerané ceny, je oprávnený uložiť významnému podniku pri poskytovaní špecifických druhov prístupu alebo prepojenia na príslušných trhoch povinnosť stanoviť ceny tak, aby tieto obsahovali iba náklady spojené s poskytovaním prístupu alebo prepojenia a aby do týchto cien neboli započítané aj tie náklady, ktoré nesúvisia s ich poskytovaním, podľa úradom určenej metódy kalkulácie cien, ktorá bude obsahovať druhy nákladov a pravidlá ich priradenia.

Úrad zohľadňuje mieru investovania významným podnikom s uznaním primeranej návratnosti vloženého kapitálu a s tým spojených rizík. Úrad je povinný zabezpečovať, aby predpísané mechanizmy návratnosti nákladov a tvorby cien významného podniku podporovali efektívnu súťaž a predstavovali prínos pre koncových užívateľov. Metódu kalkulácie cien a jej zmeny určuje úrad rozhodnutím, ktoré uverejňuje vo vestníku."

Späť | Domov