ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

V čom je ponuka ST pre alternatívcov nevýhodná

Trend | 27.11.2003

Návrh zmluvy je jednostranný, ST diktujú podmienky formou podpíš a ber alebo nechaj tak.

ST vyžadujú nepodložené a neprimerané finančné záruky, ktoré nerešpektujú reálny odhad možného rizika. Pritom o bankových zárukách zo strany ST v prospech ich partnerov sa nedá diskutovať.

Prepojenie je viazané na služby spojovacích okruhov, ktoré má zaplatiť alternatívny operátor. Nie je možné, aby si fyzické prepojenie realizovali operátori vo vlastnej réžii alebo prostredníctvom tretích subjektov. Prenájom spojovacích okruhov je viazaný na dlhé obdobie s platbou vopred.

Poplatky za prepojenie sú príliš vysoké. Evidentne nevychádzajú z ekonomicky oprávnených nákladov, pretože sa vymykajú akýmkoľvek benchmarkom EÚ. Namiesto zaužívaných dvoch sa navrhujú tri časové pásma, vyžadujú sa poplatky za zostavenie volania, hovory uskutočnené prostredníctvom verejných telefónnych automatov majú výrazne vyššiu cenu. Podľa alternatívnych operátorov by poplatky za ukončovanie hovorov v sieti ST a origináciu z ST na úrovni jedného tranzitu mali byť na úrovni 0,40 Sk/min. v slabej a 0,70 Sk/min. v silnej prevádzke.

Služba voľba operátora má v sieti ST fungovať len na telefónnych staniciach so štandardným volacím programom, nie ST Mini a ST Maxi.

ST budú hovory zo svojej siete na geografické čísla siete alternatívneho poskytovateľa smerovať len v rámci danej primárnej oblasti, v ktorej sú pripojení. To znamená, že napríklad klient eTelu či Dial Telecomu z Košíc sa nedovolá na aparát bratislavského zákazníka ST. Operátori sa musia prepojiť v každej z 25 primárnych oblastí.

Alternatívni operátori musia ST poskytnúť prognózu prevádzky zo i do siete dominantného hráča na tri roky dopredu.

PRAMEŇ: Asociácia telekomunikačných operátorov

Späť | Domov