ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Kto a čo hovorí, a čo je pravda

Hospodársky denník | 26.08.2003

Legislatívna rada vlády a porada ekonomických ministrov schválili návrh zákona o elektronických komunikáciách, ktorý nahradí v súčasnosti platný zákon o telekomunikáciách. V tejto súvislosti sa objavili informácie o nových poplatkoch za používanie televíznych a rozhlasových frekvencií, ktoré by mali platiť ich prevádzkovatelia.

Slovenská televízia by vraj na novom systéme poplatkov "prerobila" ročne približne 168 mil. Sk. Predseda Asociácie nezávislých rozhlasových a televíznych staníc označil návrh zákona za "hlboké nepochopenie mediálneho trhu" s tým, že schválenie týchto poplatkov by z ekonomického hľadiska ohrozilo existenciu súkromných médií na Slovensku.

Situácia je však, našťastie, iná, než tieto nepresné fámy. Ministerstvo pripravilo dlhoočakávaný návrh zákona o elektronických komunikáciách, so zámerom zabezpečiť súlad s novým legislatívnym rámcom v Európskej únii a s pripravovaným vstupom SR do únie. Cieľom je aj zabezpečiť kontinuitu súčasnej regulácie telekomunikácií a potreba odstrániť niektoré nedostatky, ako je chýbajúce ustanovenie upravujúce transparentnosť a nediskrimináciu sprístupnenia sietí a služieb. Parlament by mal o návrhu rokovať v októbri, pričom účinnosť spomínaného zákona by bola 1. januára 2004. Jednou zo sporných častí návrhu zákona sú úhrady za používanie frekvencií, pričom sa rozlišuje poplatok za udelenie licencie a poplatok za používanie frekvencie. Poplatky za používanie frekvencie vychádzajú z nákladov Telekomunikačného úradu a budú slúžiť na správu frekvenčného spektra, na organizovanie medzinárodných konferencií, spoluprácu s medzinárodnými organizáciami a na ďalšie práce súvisiace so správou frekvencií. Ročné náklady Telekomunikačného úradu na správu frekvencií by mohli byť okolo 20 až 25 mil. Sk. Horný limit za využívanie frekvencie by ročne v Slovenskej televízii nemal prekročiť 8 mil. Sk a v Slovenskom rozhlase 2 mil. Sk. Ako ilustračne uviedol štátny tajomník MDPT B. Opaterný, napríklad v regionálnom rádiu Beta by poplatok mal byť najviac 8-tisíc Sk ročne.

Prijatím zákona o elektronickej komunikácii by sa mala zabezpečiť pôsobnosť a nezávislosť národného regulačného orgánu. Tiež by sa mali posilniť kompetencie Telekomunikačného úradu, ktorý by mohol zasahovať aj do rokovaní o prepojovacích zmluvách, ktoré vedú operátori navzájom. Návrh zákona upravuje aj výšku pokút, ktoré Telekomunikačný úrad môže udeliť za správne delikty. Jednotlivé hranice v závislosti od významnosti deliktu sú 500-tisíc Sk, napríklad pri neposkytnutí určitých informácií úradu, až 20 mil. Sk pri najzávažnejších deliktoch. Úplná liberalizácia trhu elektronických komunikačných služieb na Slovensku predpokladá rozvoj podnikateľskej sféry aj v tejto oblasti, a v dôsledku toho možnosť lepšieho výberu kvalitných a cenovo prijateľných služieb, zvýšenie zamestnanosti a zvýšenie príjmov štátneho rozpočtu prostredníctvom daňových odvodov. Vzhľadom na prístupový proces vstupu do EÚ je nevyhnutné zapracovať nový regulačný rámec EÚ do právneho poriadku od 1. 1. 2004, aby ustanovenia zákona, týkajúce sa aplikácie nového regulačného rámca, nadobudli účinnosť dňom vstupu Slovenska do únie. Rozhodnutie legislatívnej rady ktorá odporučila návrh spomínaného zákona predložiť na rokovanie vlády, privítala aj Asociácia telekomunikačných operátorov, ktorá sa tiež aktívne zúčastňuje na príprave nového kvalitného zákona o elektronických komunikáciách.

Jozef Kunik

Späť | Domov