ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Vyhrajú na mieru ušité služby

Hospodárske noviny | 11.08.2006

Víťaz súťaže bude úspešný vtedy, ak ponúkne nižšie ceny a atraktívne služby ušité "na mieru". Preto musí zvýšiť produktovú rôznorodosť. Úloha veľmi ťažká, ale zvládnuteľná.

Slovenský telekomunikačný trh je špecifický tým, že patrí v Európe k najmenším čo do počtu obyvateľov, ale aj výnosov na jedného zákazníka, a preto si vyžaduje individuálny prístup. Pre úspech nového operátora bude jedným z kritických faktorov poznanie lokálneho prostredia, zvykov a požiadaviek zákazníkov. Preto globálne schémy osvedčené na veľkých trhoch na Slovensku vôbec nemusia platiť.

Rozhodujúci bude marketing, a to v správnom odhadnutí očakávaní a potrieb zákazníkov a vybudovaní vhodných distribučných kanálov na jednej strane a výstavba vlastnej siete a pokrytie územia vlastným signálom na strane druhej. Budovanie vlastnej siete je nevyhnutné a je jedným z kritických faktorov úspechu. Spoliehať sa na využívanie sietí existujúcich operátorov formou národného roamingu narazí na odpor existujúcich konkurentov.

Operátor musí mať skúsenosti s budovaním a prevádzkou telekomunikačných sietí v podobných podmienkach, ako sú tie terajšie na Slovensku, pri vstupe na trh ako tretí. Vybudovanie siete prináša mnoho komplikácií (povolenia, výber a výkup pozemkov, prenájom striech, samotná stavba atď.), ktoré bude nutné prekonávať s lokálnym partnerom, pretože napokon od jeho schopností bude závisieť rýchlosť, akou sieť dokáže vybudovať. Nie je dôležité, koľko zákazníkov má ten-ktorý operátor vo svojej evidencii a v koľkých krajinách vo svete je zastúpený. Dôležité je, aby poznal špecifiká a požiadavky trhu, neustále ich monitoroval a tomu prispôsobil svoje produkty. Práve tu je priestor pre operátorov, ktorí konštruujú svoje produkty na základe lokálnych špecifík, sú flexibilní v rozhodovaní a poznajú geografický priestor. Som presvedčený, že takýmto podmienkam bolo potrebné prispôsobiť výberové kritériá.

Vzhľadom na uvedené je zarážajúce, že výberová komisia, mimochodom vymenovaná na dvakrát, posudzovala ponuky na základe nemerateľných, skôr subjektívnych kritérií. Telekomunikačný úrad SR zverejnil váhy kritérií výberového konania až po predložení ponúk, čím vznikajú dohady, či niektorí účastníci nepoznali tieto parametre pred odovzdaním ponúk. Najväčšiu váhu až 50 percent pridelil úrad kritériu o posilnení konkurenčného trhu, ktoré sa absolútne nedá kvantifikovať. Pritom toto kritérium dostatočne nedefinoval.

Rovnako za nie veľmi šťastne zvolené kritérium vnímam posudzovanie skúseností účastníka s poskytovaním elektronických komunikačných služieb, pretože je zavádzajúce a diskriminuje ostatných účastníkov súťaže. Chýba mi kritérium skúsenosti výstavby siete v podobných podmienkach. Taktiež je zarážajúce, že kritérium ceny malo váhu iba 5 percent. Tento postup TÚ SR nesvedčí o transparentnosti súťaže a vrhá tieň na jej korektnosť. Posledný vývoj ukazuje, že sa objavujú skutočnosti, ktoré potvrdzujú účasť zástupcov podnikateľskej sféry vo výberovej komisií z oblasti potenciálnych partnerov víťaza súťaže, čo je v rozpore so zákonom o elektronických komunikáciách.

Na záver len otázka. To už naozaj po skúsenostiach s tromi predchádzajúcimi neúspešnými súťažami nevieme zabezpečiť tender tak, aby bol transparentný a nevrhal zlé svetlo na Slovensko?

Myslím si, že ani jeden zo zúčastnených súťažiacich žiadnu nečestnú podporu nepotrebuje.

Autor je predsedom Asociácie telekomunikačných operátorov

Diskusné fórum o týždeň má tému: Aký volebný zákon potrebuje modeme Slovensko. Vaše názory nám posielajte na adresy pturcik@hnonline.sk alebo nazory@hnonline.sk, prípadne aj tradičnou poštou: Názory, Hospodárske noviny, Seberiniho 1, P.O. BOX 35,820 07 Bratislava. Zodpovedný editor strany Peter Turčík. Názory na tejto strane sa nemusia stotožňovať s postojmi redakcie HN.

Spä | Domov