ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

PRIVATIZAČNÁ ZMLUVA MEDZI SR A DEUTSCHE TELECOM ZABEZPEČUJE INVESTOROVI NEOHROZENÉ A NIČÍM NERUŠENÉ PODNIKANIE

Rádiožurnál SRo | 07.10.2005

Dagmar VANEČKOVÁ, moderátorka: "Tajná zmluva medzi Slovenskou republikou a spoločnosťou Deutsche Telecom pri predaji väčšinového podielu Slovenských telekomunikácií je dnes už doslova verejné tajomstvo. Nemeckému investorovi vraj zabezpečuje neohrozené a ničím nerušené podnikanie. Podrobnosti pozná Marián JÁNOŠÍK."

Marián JÁNOŠÍK, redaktor: "Predseda Asociácie telekomunikačných operátorov Vladimír ONDROVIČ tvrdí, že zmluva bola istý čas verejne prístupná. Zverejnilo u ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku a z tohto obdobia má jej plné znenie. Okrem iného sa v nej píše."

Vladimír ONDROVIČ: "Slovenská republika po podpise tejto zmluvy neprijme žiadny zákon, ani nevydá žiadnu vyhlášku alebo rozhodnutie v oblasti telekomunikácií, ani nezmení žiadny takýto zákon, vyhlášku alebo rozhodnutie, vrátane rozhodnutia o regulácii cien spôsobom, ktorý by mal podstatný nepriaznivý účinok na hospodárenie firmy Slovak Telecomu. A tento podstatne nepriaznivý účinok znamená udalosť, okolnosti alebo vývoj, ktorý spôsobí, alebo v prípade ktorého je možné opodstatnené očakávať, že spoločnosti spôsobí náklady alebo stratu výnosov vo výške presahujúcej 10 miliónov eur."

Marián JÁNOŠÍK: "Podľa šéfa asociácie plneniu spomínaných záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy nasvedčujú aj viaceré skutočnosti, resp. kroky, ktoré sa po jej podpise na Slovensku udiali."

V. ONDROVIČ: "A to hlavne v tom smere, že v období rokov 2002 a 2003 sme sa snažili o to, aby bol prijatý dodatok k zákonu vtedy platnému, 195 o telekomunikáciách, a tento dodatok mal riešiť mnohé veci, ktoré by liberalizovali telekomunikačný trh na Slovensku, čo sa nestalo."

Marián JÁNOŠÍK: "A jednu z hlavných príčin, prečo boli všetky podobné dodatky zamietnuté, vidí Vladimír ONDROVIČ práve v plnení záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich zo spomínanej zmluvy, ktorej kópiu má aj naša redakcia k dispozícii. Hovorca ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Tomáš ŠARLUŠKA pripúšťa, že jeden z návrhov privatizačnej zmluvy sa dostal do obehu."

Tomáš ŠARLUŠKA: "Ten návrh vyšiel z vtedajšieho ministerstva privatizácie."

Marián JÁNOŠÍK: "Pripúšťate, že tento návrh mohol obsahovať také ustanovenie, ktoré hovorilo o tom, že Slovenská republika sa zaväzuje neprijať žiadnu právnu normu, ktorá by mohla poškodiť obchodné záujmy slovenských telekomunikácií vtedajších?"

T. ŠARLUŠKA: "To neviem, pretože tento návrh som nevidel."

Späť | Domov