ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Financie a ekonomika - ATO kritizuje Telekomunikačný úrad za nečinnosť

TA3 | 07.04.2004

HOSTIA: Pavol Kukura, Slovak Telecom; Branislav Máčaj, predseda legislatívnej komisie ATO

Niektorí prevádzkovatelia hlasovej služby tvrdia, že od budúceho mesiaca už nebudú môcť poskytovať hlasové služby. V praxi to znamená, že na trhu by pôsobila iba spoločnosť Slovak Telecom, ktorá by opäť získala monopolné postavenie. Podľa alternatívnych operátorov je na vine Telekomunikačný úrad, ktorý neplní svoju funkciu regulátora. Zástupcovia úradu však s týmto tvrdením nesúhlasia.

Problém vznikol podľa operátorov ešte pred niekoľkými rokmi pri prideľovaní čísel pre poskytovanie internetových a hlasových služieb. Prakticky tak alternatívni operátori ponúkajú svoje hlasové služby na číslach, ktoré sú vyhradené pre internetové služby, čo právne napadla spoločnosť Slovak Telecom.

Ján Vigaš, netPoint: "Napriek tomu, že Telekomunikačný úrad pred niekoľkými rokmi tak rozhodol a uložil Slovenským telekomunikáciám v tom čase ešte, aby teda vytvorili takú číselnú službu, doteraz sa tak nestalo. To znamená, alternatívni hlasoví operátori nemali inú možnosť, len poskytovali na číslach 019."

Krajský súd však vyhovel protestom alternatívnych operátorov a uložil povinnosť spoločnosti Slovak Telecom zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by znemožnil alebo porušil poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ISDN.

Ján Vigaš, netPoint: "To neznamená, že Telekomunikačný úrad zatiaľ nejako inak rozhodol, on v podstate trvá na svojom rozhodnutí, ktoré znamená, že 30. apríla musia prestať všetci poskytovatelia hlasu poskytovať služby na číslach 019."

Roman Vavro, hovorca Telekomunikačného úradu: "Rozhodnutie Krajského súdu komentovať nebudeme, ani nemôžeme, pretože je to rozhodnutie iného štátneho orgánu a to rozhodnutie môže komentovať alebo nejakým spôsobom vysvetľovať jedine Krajský súd, ktorý toto rozhodnutie vydal."

Podľa operátorov sa problém medzi spoločnosťou Slovak Telecom a nimi presunul na spor medzi Telekomunikačným úradom, ako regulátorom trhu, ktorý nekoná a samotnými operátormi.

Ján Vigaš, netPoint: "Nikto asi nemá problém s tým, aby všetko bolo v poriadku v zmysle zákona, ale musia byť na to vytvorené podmienky. Nie je možné vypnúť jednu službu, ktorá je jedinou alternatívou hlasových služieb v prípade, že nie je vytvorená nejaká náhradná alternatíva toho celého riešenia."

Roman Vavro, hovorca Telekomunikačného úradu: "Túto vec nebudeme bližšie komentovať vzhľadom na to, že celá záležitosť ešte nie je uzavretá a čiastkové informácie, ktoré by sme mohli v podstate teraz dať, by mohli spôsobiť naopak na druhej strane zbytočne ďalšie nedorozumenia."

Spor medzi spoločnosťou Slovak Telecom a alternatívnymi operátormi bude pokračovať aj naďalej, na čo v konečnom dôsledku doplatí najviac samotný klient.

Peter Kováčik, TA3

No a v štúdiu už vítam Pavla Kukuru, výkonného viceprezidenta pre stratégiu a regulačné záležitosti Slovak Telecomu. Dobrý večer.

Pavol Kukura, Slovak Telecom: "Dobrý večer."

A tak isto aj Branislava Máčaja, predsedu legislatívnej komisie ATO. Dobrý večer.

Branislav Máčaj, predseda legislatívnej komisie ATO: "Dobrý večer."

Na úvod, pán Kukura, 15 mesiacov po liberalizácii telekomunikačného trhu ešte stále neexistuje reálne implementovaná zmluva o prepojení, prečo?

Pavol Kukura, Slovak Telecom: "Čo sa týka zmlúv o prepojení, tak jedna zmluva je podpísaná a v súčasnosti prebiehajú veľmi intenzívne jednania s ostatnými operátormi a veríme, že v krátkom čase bude podpísaných tých zmlúv viac."

Dá sa tá zmluva, je to konkrétne spoločnosť ConnSpec Telecom, dá sa považovať za istý prínos pre telekomunikačný trh?

Pavol Kukura, Slovak Telecom: "Myslíte firmu ConnSpec, alebo..."

Nie, samozrejme tá zmluva.

Pavol Kukura, Slovak Telecom: "Samozrejme, že je. Firma ConnSpec určite má biznis plán, na základe ktorého tú zmluvu podpísala, takže už je to teraz v jej rukách. Ale celkove pre pojatie zmluvy sú pre trh si myslím veľmi dôležité, pretože umožnia vstup do hlasovej služby aj ostatným operátorom a tým pádom vlastne konkurenciu na tomto poli."

Aké dôvody podľa vás bránia tomu, že alternatívni operátori ešte stále nemajú uzavreté zmluvy, teda so Slovak Telecom?

Pavol Kukura, Slovak Telecom: "Zmluva je veľmi pomerne zložitý dokument, má niekoľko sto strán, sú tam právne časti a časti technické, takže to vyladenie trvá nejaký čas. V tejto chvíli naozaj sme blízko konsenzu a ako som už povedal v krátkom čase hovorím, že zmluvy budú podpísané."

Pán Máčaj, otázka na vás, aké sú podľa vás tie dôvody, prečo stále nie sú uzavreté tie prepojovacie zmluvy?

Branislav Máčaj, predseda legislatívnej komisie ATO: "Predovšetkým by som na pravú mieru uviedol skutočnosť tú, že zmluva o prepojení uzatvorená so spoločnosťou ConnSpec Telekom nie je štandardnou zmluvou o prepojení, ktorá je zameraná na účely poskytovania služieb na domácom trhu. Aj podľa vyjadrení členov štatutárneho orgánu spoločnosti ConnSpec Telekom, primárnym účelom tejto zmluvy o prepojení je zabezpečenie tranzitu do sietí zahraničných operátorov, to znamená, že z tohto hľadiska túto zmluvu v žiadnom prípade nie je možné považovať za nejaký pozitívny posun v tomto smere. Pokiaľ ide o tie záležitosti, ktoré spomenul pán Kukura, skutočnosť, že zmluva je komplikovaný dokument, ktorý obsahuje právne podmienky, technické podmienky atď. Základným a vlastne jediným problémom, pre ktorý nedošlo k uzatvoreniu zmluvy o prepojení štandardnej k dnešnému dňu, sú jej diskriminačné podmienky. Podmienky, ktoré nekorešpondujú tak s predchádzajúcou právnou úpravou, ako aj s terajšou právnou úpravou. Tento fakt je možné potvrdiť aj zo záverov niektorých podaní, resp. správnych stanovísk úradov, na ktoré boli tieto podania alternatívnych operátorov adresované. Ako jedno podanie by som spomenul podanie, ktoré bolo doručené na Protimonopolný úrad, kde Protimonopolný úrad toto podanie preskúmal a skonštatoval, že mnohé z podmienok, ktoré si vynucuje spoločnosť Slovak Telekom predstavuje absolútne bariéru pre vstup konkurencie na trh verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej siete. Takže takáto je pravda. Pokiaľ ide o fakt, že spoločnosť Slovak Telecom sa údajne blíži k dohode s alternatívnymi operátormi, táto skutočnosť nám nie je známa, nakoľko k dnešnému dňu oproti týmto podmienkam, ktoré boli namietané, nenastal žiadny výraznejší posun, takže toto je možné absolútne jednoznačne odmietnuť."

Páni, ja vás poprosím o stručnejšie odpovede. Pán Kukura, vaša reakcia?

Pavol Kukura, Slovak Telecom: "Ja by som sa vyjadril, neviem o aký akt na Protimonopolnom úrade ide, pretože nemáme od Protimonopolného úradu žiadne informácie o tom, že by boli podmienky v prepojovacej zmluve diskriminačné. Čo sa týka toho, že nie sme blízko dohody, neviem o čom kolega hovorí, pretože jednáme každý deň, dokonca trikrát budúci týždeň a na mnohých miestach zmluvy sme sa už dohodli, zostali iba niektoré sporné otázky a tie myslím, vyriešime, takže neviem, či sa kolega nezúčastňuje jednaní alebo nevie presne, aký je stav, môže si to zistiť aj od firiem, s ktorými jednáme."

Dobre, poďme k ďalšej téme a to je zneužívanie ISDN linky na prenos hlasu cez internet, ako ste to označili pre alternatívnych operátorov. Prečo ste teda takto deklarovali, že alternatívni operátori zneužívajú ISDN linky?

Pavol Kukura, Slovak Telecom: "V roku 2002 sme na základe dohody o rozvoji internetu v Slovenskej republike znížili ceny na špeciálnych číslach 019, ktoré sú určené len na internet. Bolo dohodnuté, že tieto čísla sú skutočne určené len na internet, potvrdil to aj Telekomunikačný úrad a nedovolil, aby sa na týchto linkách prevádzkoval hlas. Bohužiaľ, niektorí operátori takmer okamžite začali prevádzkovať na týchto linkách hlas a koncom minulého roku už to bolo v podstate niekoľko miliónov minút každý mesiac natelefonovaných na týchto internetovských linkách. Keďže tarif bol špeciálne určený na internet a na podporu internetu v našej republike, tak samozrejme, že sme vyzvali operátorov, aby prevádzkovali na týchto linkách to, čo tam má byť, to znamená internet a nie hlas. Bohužiaľ, nedošlo k tejto náprave a preto sme sa rozhodli urobiť technické opatrenia, aby prevádzka na týchto linkách išla do internetu a nie do nejakých hlasových zariadení."

Mali podľa vás inú možnosť operátori na prenos hlasu?

Pavol Kukura, Slovak Telecom: "Mali možnosť napr. sa s nami prepojiť, k čomu nedošlo po celý minulý rok, ale ja si myslím, že aj keď by skutočne z nejakých cenových alebo iných dôvodov nemali inú možnosť, neoprávňuje ich to nelegálne ani neoprávnene používať služby, ktoré sú určené na iný účel."

Pán Máčaj, je podľa vás ten problém volaní na čísla 019xy umelo vytvorený?

Branislav Máčaj, predseda legislatívnej komisie ATO: "Určite. Predovšetkým by som potreboval uviesť na pravú mieru skutočnosť, že prostredníctvom ISDN prístupov a prostredníctvom teda prístupového čísla 019xy dochádza k prenosu hlasu, nie. Základná vec a základné nedorozumenie zrejme vychádza z toho, že uvedený prefix je používaný na poskytovanie služby hlas prostredníctvom siete internet, tzv. Voice over IP, čo nemožno v žiadnom prípade zamieňať za klasickú verejnú telefónnu službu. Pokiaľ ide o to údajné zneužívanie, pokiaľ v predchádzajúcom prípade kolega nevedel o podaní alebo o stanovisku Protimonopolného úradu, predpokladám, že v tomto prípade mu je známa existencia uznesenia krajského súdu, ktorý skonštatoval okrem iných vecí aj nespochybniteľný právny nárok poskytovateľov poskytovať služby takýmto spôsobom, takže o žiadnom zneužívaní uvedeného prístupového čísla nemôže byť ani reč."

Pán Kukura, reakcia.

Pavol Kukura, Slovak Telecom: "Ja by som pána Máčaja opravil, keďže on opravuje mňa. Telekomunikačný úrad rozhodol, že na týchto linkách sa nesmie používať hlas cez internet bez ohľadu na to, aká je jeho technická interpretácia. A čo sa týka rozhodnutia krajského súdu, tam je niekoľko podivných vecí. Za prvé, že štandardne to mal krajský súd vrátiť na okresný, napriek tomu rozhodol. Za druhé, v jeho vyjadrení je, že sa máme zdržať obmedzenia ISDN služieb a tuná sa jedná o služby internetovské na 019-kach, takže momentálne beží právna analýza tohto vyjadrenia krajského súdu a samozrejme, keď právnici povedia, že je to v poriadku, tak zdržíme sa činností, ktoré sú tam uvedené. Ale rád by som ešte uviedol jednu vec, že Telekomunikačný úrad zakázal, ako som už povedal, Voice over IP na týchto linkách. Robil šetrenia a vyzval dotyčných operátorov, aby sa zdržali prevádzkovania Voice over IP na uvedenom čísle, čo si myslím, potvrdzuje náš názor."

To rozhodnutie je zrušiť alebo resp. obmedziť tie čísla od začiatku mája. Je tam to predbežné rozhodnutie krajského súdu. Ako sa teda postavíte k tomu a čo budete ďalej robiť?

Pavol Kukura, Slovak Telecom: "Ako som už povedal, pokiaľ to rozhodnutie krajského súdu je platné, je samozrejme pre nás záväzné, tak ho musíme dodržať, ale ja si myslím, že napriek tomu by operátori mali prerušiť poskytovanie hlasu, pretože dostali nariadenie od Telekomunikačného úradu, aby sa zdržali prevádzkovania tejto služby, keďže nebolo dovolené, aby Voice over IP bol na číslach 019 prevádzkovaný."

Hovorí sa aj o produkte Voice Plus, ktorý by mohol byť náhradou? Dá sa to tak povedať?

Pavol Kukura, Slovak Telecom: "Určite áno. Voice Plus je určený práve na službu Voice over IP, kde bude poskytovaný legálne a práve takým spôsobom, ako má. My sme Voice Plus uviedli do života, myslím, že 5. apríla bol Voice Plus zavedený, takže nič nebráni operátorom, aby sa zúčastnili alebo aby prevádzkovali danú službu práve na tejto službe Voice Plus."

Pán Máčaj, považujete túto službu Voice Plus za vhodné riešenie zo strany Slovak Telecomu?

Branislav Máčaj, predseda legislatívnej komisie ATO: "Je potrebné skonštatovať a z toho vyplývajú ďalšie problémy, to je chápanie vzťahu medzi spoločnosťou Slovak Telecom a ostatnými poskytovateľmi telekomunikačných služieb. Tak, ako ste povedali, chápanie Slovak Telecomu je, že ostatným poskytovateľom poskytuje akúsi telekomunikačnú službu. Predovšetkým je potrebné povedať, že v zmysle zákona o elektronických komunikáciách ide o tzv. prístup, ktorý sa má diať alebo realizovať na základe zmluvy o prístupe, pre ktorú zákon predpisuje určité náležitosti. Môžeme povedať, že v tomto okamihu podmienky produktu Voice Plus v žiadnom prípade nespĺňajú tieto zákonné náležitosti, takže v tomto momente je uvedený produkt neakceptovateľný."

Na záver teda ma ešte zaujíma, ako budú teda alternatívni operátori situáciu riešiť?

Branislav Máčaj, predseda legislatívnej komisie ATO: "Predovšetkým, vzhľadom na to, že alternatívni operátori sa nedohodli na zmluve o prepojení, pretože produkt Voice Plus alebo celá otázka hovorov prostredníctvom čísla 019xy je len dôsledkom absencie štandardnej zmluvy o prepojení. Vzhľadom na to, že sa teda alternatívni operátori nedohodli, požiadali niektorí z nich Telekomunikačný úrad, aby určil podmienky prepojenia. Telekomunikačný úrad je povinný takéto podmienky určiť bez zbytočného odkladu, vo výnimočných prípadoch najviac do štyroch mesiacov. To znamená, okamih, kedy úrad bude musieť naplniť svoje zákonné poslanie sa blíži a očakávame, že podmienky, ktoré určí svojím rozhodnutím, budú korešpondovať so zákonom."

Pán Máčaj, ja vám ďakujem za účasť v našej diskusii.

Branislav Máčaj, predseda legislatívnej komisie ATO: "Ďakujem."

No a na záver, pán Kukura, myslíte si teda, že sa nakoniec predsa len podarí dohodnúť s alternatívnymi operátormi?

Pavol Kukura, Slovak Telecom: "Ja myslím, že áno, dokonca teraz musím súhlasiť s pánom Máčajom. Aj my čakáme na vyjadrenie Telekomunikačného úradu a sme plne ochotní sa prispôsobiť týmto vyjadreniam a verím, že potom už nedôjde k tomu, že budeme my alebo nebodaj úrad obviňovaní z nejakých diskriminačných podmienok. Podmienky, ktoré určí úrad, budú skutočne Slovak Telecomom akceptované a za tých podmienok veríme, že sa naše siete prepoja a dôjde k normálnej spolupráci."

Tak zostáva len dúfať, že to tak bude a v konečnom dôsledku bude spokojný sám spotrebiteľ.

Pavol Kukura, Slovak Telecom: "Ja verím, že to tak bude."

Pán Kukura, ja vám ďakujem takisto za dnešnú návštevu a za rozhovor.

Späť | Domov