ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Jediná zmluva telekomunikačný trh nezliberalizuje

SME | 17.12.2003

Privatizácia Slovenských telekomunikácií v roku 2000 bola prvým krokom k odštartovaniu poslednej fázy liberalizácie telekomunikačného trhu. Telekomunikačné služby ako napr. poskytovanie prístupu na internet, dátové služby, hlasové služby poskytované prostredníctvom dátových prenosov - VoIP a mnohé iné už boli liberalizované dávno pred týmto dátumom. Zostáva liberalizovanie verejnej hlasovej služby, inak povedané vytvorenie konkurenčného prostredia, ktoré so sebou prináša nižšie ceny, či lepšie služby. Ale predovšetkým možnosť výberu, aby mal zákazník priestor nájsť si toho operátora, ktorý jeho požiadavkám najviac vyhovuje. Na to je ale potrebné prepojiť sieť alternatívneho operátora s verejnou telekomunikačnou sieťou Slovenských telekomunikácií.

Na Slovensku má licenciu na poskytovanie pevných hlasových služieb 17 spoločností. Len štyri z nich sú, resp. boli v rokovaniach so Slovenskými telekomunikáciami aktívne. Jedna spoločnosť vôbec nepožiadala o prepojenie, dve ďalšie neiniciovali ani úvodné stretnutie na odovzdanie návrhu zmluvy o prepojení, štyri spoločnosti sa po preskúmaní referenčnej ponuky rozhodli v rokovaniach ďalej nepokračovať, ďalší štyria rokujú len veľmi sporadicky.

Aj napriek tomu, že Referenčnú ponuku prepojenia Slovenské telekomunikácie vypracovali v súlade s legislatívou a praxou zaužívanou v Európskej únii, označili niektorí operátori podmienky navrhovanej zmluvy o prepojení za neprijateľné.

Likvidačná

Podľa Asociácie telekomunikačných operátorov predložili ST svojim konkurentom návrh zmluvy o prepojení v takej podobe, že jeho podpisom by sa zlikvidovali skôr, akoby začali poskytovať služby. Dôvodov je niekoľko. Návrh zmluvy je postavený ako návrh zmluvy na poskytovanie služieb, čo je v rozpore so zákonom. Je jednosmerný t.j. že povinnosti majú alternatívni prevádzkovatelia a sú vydaní napospas vôli ST, ktoré sa stavajú do roly regulátora a diktujú podmienky. ST vyžadujú nepodložené a neúmerné finančné záruky, ktoré nerešpektujú reálny odhad možného rizika. Návrh posúva všetky náklady spojené so spojovacími okruhmi na alternatívneho prevádzkovateľa, prepojenie je viazané na povinné "služby spojovacích okruhov". Prenájom je viazaný na dlhé obdobie s platbou vopred. Výška cien za prepojenie je neúmerná a okrem toho sa požadujú vedľajšie poplatky za implementáciu. Cena sa dostáva na úroveň cien konečných odberateľov ST.

Podľa názoru alternatívnych prevádzkovateľov, poplatky za prepájanie volaní musia zodpovedať cenovým hladinám v rámci EÚ. Akceptovateľné sú poplatky volaní na úrovni jedného tranzitu vo výške 0,40 Sk až 0,70 Sk/min, no cena sa dostáva na úroveň cien konečných odberateľov ST, preto nie je možné postaviť konkurencieschopnú službu.

Smerovanie volaní na geografické čísla do siete alternatívneho prevádzkovateľa je zo strany ST obmedzované len v rámci primárnych oblastí, čo je podľa ATO zjavná diskriminácia alternatívneho prevádzkovateľa, ktorá mu znemožňuje dovolať sa na čísla svojich klientov zo siete ST. Rovnako neprijateľná je aj povinnosť návrhu prognóz, dokonca aj na prevádzku ST smerujúcu do siete alternatívneho prevádzkovateľa.

Namiesto podpisu zneužívanie služieb

Podľa výkonného viceprezidenta pre stratégiu a regulačné záležitosti spoločnosti Pavla Kukuru, je cena za prepojenie jednoznačne nákladovo orientovaná a vychádza z nákladov v sieti ST. Ak by sme chceli porovnávať ceny s krajinami EÚ, je potrebné sa vrátiť späť do obdobia prvého roku po prepojení sietí v konkrétnych krajinách a neporovnávať ceny po niekoľkoročnom vývoji. Ceny sa totiž v jednotlivých krajinách EÚ menili so zvyšujúcou sa konkurenciou a zásahmi regulátora. Rovnako sa na súčasných cenách prejavil aj rast objemu prevolaných minút, takže jednotkové náklady sú podstatne nižšie. Navyše na Slovensku, na rozdiel od iných krajín EÚ, nemôžeme využiť úspory z rozsahu - inými slovami nie je tu väčší počet miest, v ktorých by sa koncentroval vyšší počet obyvateľov. Toľko k cenám, k ostatným podmienkam obsiahnutým v referenčnej ponuke ani k samotným rokovaniam s jednotlivými alternatívnymi operátormi sa nemôžu Slovenské telekomunikácie detailne vyjadrovať, pretože sa cítia byť viazané Dohodou o ochrane dôverných informácií. Napriek tvrdeniam niektorých telekomunikačných operátorov nepovažujú však podmienky zmluvy za likvidačné a diskriminačné.

Podľa názoru Slovenských telekomunikácií konkurencia na trhu pevných hlasových služieb v segmente biznis zákazníkov už dávno existuje. Existujúce formy konkurencie však nie sú vždy v súlade so zákonom. Alternatívni operátori prepájajú svoje siete so sieťou Slovenských telekomunikácií, na základe zmlúv o pripojení. V čase monopolu ST na trhu hlasových služieb to bol spôsob ako obísť zákonom určený monopol. Operátori smerujú volania prostredníctvom svojho geografického prístupového čísla na ISDN pripojenia zriadené na základe uzavretej zmluvy o pripojení k verejnej telefónnej sieti ST do ich telekomunikačnej siete, ďalej prostredníctvom nej do telekomunikačnej siete zahraničného operátora a cez jeho telekomunikačnú sieť späť do verejnej telekomunikačnej siete Slovenských telekomunikácií. Druhé protiprávne konanie spočíva v zneužívaní "služby bezplatné číslo 0800". Volania na číslo priradenej stanice, prostredníctvom prístupového kódu služby 0800 xxx xxx smerujú ďalej do vlastnej telekomunikačnej siete a následne späť do VTS Slovenských telekomunikácií, alebo iných verejných telekomunikačných sietí.

Nezávislý rozhodca

Rozhodnúť by mal nezávislý regulátor, v tomto prípade Telekomunikačný úrad SR, ale ten nemôže zasiahnuť z dôvodu nedostatočnej legislatívy. Iná bude jeho pozícia už budúci rok, keď do účinnosti vstúpi nový Zákon o elektronických komunikáciách. Naplní sa tým záujem všetkých subjektov pôsobiacich na telekomunikačnom trhu v Slovenskej republike, o kvalitnú právnu normu, ktorá by zabezpečila vytvorenie a udržanie zdravého konkurenčného prostredia v tejto oblasti. Národná rada SR vypočula hlasy odbornej verejnosti a prijala zákon o elektronických komunikáciách, ktorým sa má liberalizovať slovenský telekomunikačný trh v súlade s požiadavkami Európskej únie. Prijatá norma s platnosťou od 1. januára 2004 nahradí doteraz platný telekomunikačný zákon. Reálnu hospodársku súťaž medzi telekomunikačnými operátormi bude posudzovať síce doterajší regulátor Telekomunikačný úrad SR, avšak so zvýšenými kompetenciami, ktoré by mali zabezpečiť zvýšenie transparentnosti liberalizačného procesu a právnej istoty účastníkov trhu.

Významným ustanovením zákona je aj povinnosť dominantného operátora vydať referenčnú ponuku na prístup alebo prepojenie do vlastnej siete do 60 dní od jej uloženia Telekomunikačným úradom. V prípade nesplnenia mu bude hroziť pokuta až do výšky 20 miliónov Sk.

Biely kôň očakávanú konkurenciu nepredstavuje

Napriek tomu, že mnohí z operátorov pôsobiacich na slovenskom trhu bez úspechu ukončili rokovania o prepojení so ST, rakúsko-americká firma ConnSpec Telekom pristúpila na podmienky ponúknuté v referenčnej ponuke o prepojení a v priebehu prvých troch mesiacov budúceho roka začne poskytovať svoje služby na Slovensku. Zmluvu teraz bude musieť posúdiť Telekomunikačný úrad SR, ktorý následne vydá cenové opatrenie súvisiace s konkrétnym prepojením, ako aj technické podmienky pre prepojenie. V prípade, žeby zmluva obsahovala nejaké diskriminačné prvky alebo iné nedostatky, úrad má možnosť pozastaviť jej výkon. Úrad umožní nahliadnuť do zmluvy každému, kto o to požiada, okrem údajov, ktoré zmluvné strany označia za predmet obchodného tajomstva. Tým je v tomto prípade napríklad výška prepojovacích poplatkov. Zmluva o prepojení sietí je podľa spolumajiteľa materskej rakúskej firmy ConnSpec Telekom AG Heinricha Estraka štandardná, keďže sa výrazne nelíši od tých, ktoré má firma uzatvorené s inými partnermi v zahraničí. Do konca roku to bude pravdepodobne jediná zmluva svojho druhu u nás, pretože ostatní alternetívci, ktorí sú na rozdiel od ConnSpec Telekomu sústredení v Asociácii telekomunikačných operátorov, i naďalej tvrdia, že podmienky sú pre nich likvidačné. Heinrich Estrak ako jeden z hlavných problémov slovenských alternatívnych operátorov vníma ich povinnosť poskytnúť ST miliónové finančné záruky na krytie objemu kontraktov. Podľa jeho slov však spôsob liberalizácie na Slovensku prebieha podobným spôsobom ako pred časom v USA či v krajinách Európskej únie.

Spoločnosť ConnSpec Telekom sa chce na základe podpisu prepojovacej dohody sústrediť predovšetkým na poskytovanie hovorov do zahraničia a na ukončovanie zahraničných hovorov v slovenskej telekomunikačnej sieti. Od ST pritom očakáva objednanie určitého objemu telefónnej prevádzky do zahraničia. Poskytovanie služieb pre medzinárodných operátorov tvorí až 80% všetkých príjmov celej skupiny ConnSpec. Firemní zákazníci sa budú môcť spojiť asi so 4-tisíc destináciami, vrátane takých, kde sa zo Slovenska nikdy nevolalo. Zástupcovia ATO vnímajú podpis zmluvy medzi ST a ConnSpec Telekomom ako nástroj zlepšenia imidžu dominantného operátora, pretože dcéra rakúskeho operátora ConnSpec Telekom AG nie je štandardným alternatívnym operátorom, ktorý by na území SR plánoval poskytovať domácim zákazníkom klasické hlasové služby. Občan si ani vďaka podpísaniu prvej zmluvy nebude môcť vybrať či chce telefonovať cez telekomunikácie, alebo cez iného operátora. Preto sa nedá očakávať, že by ceny za hovor mohli klesnúť bez vzniku skutočnej konkurencie. Slovenské telekomunikácie zníženie cien nepredpokladajú ani v prípade nástupu ďalších alternatívnych operátorov v priebehu budúceho roka, keďže ceny za telefonovanie z pevnej linky sú na Slovensku jedny z najnižších v Európe.

Aj napriek tomu, že Slovenské telekomunikácie doteraz výrazne presadzovali podmienku, aby konkurencia budovala svoju infraštruktúru, podpísala zmluvu s firmou, ktorá má svoju obchodnú politiku postavenú na prenajatých vedeniach. Podľa prezidenta ST Miroslava Majoroša však pochopili, že je možné rozvinúť kvalitnú spoluprácu aj so spoločnosťou bez výraznejšieho infraštruktúrneho zabezpečenia na Slovensku. Zmluvu o prepojení s ConnSpecom podpísali na základe ich dobrého podnikateľského zámeru. Zmluvu s operátorom, ktorý sa chce sústrediť predovšetkým na poskytovanie zahraničných hovorov, možno podľa zástupcov ATO hodnotiť ako ktorúkoľvek zmluvu so zahraničným operátorom o prepojení, ktorú ST doteraz uzatvorili.

Späť | Domov