ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Slovenský telekomunikačný trh pod európskou strechou

Hospodárske noviny | 05.12.2003

Od nového roku čaká všetkých hráčov prenášajúcich signál celkom nové prostredie, vplyv bude pozitívny

Telekomunikačný a dátový trh bude mať od budúceho roka nové pravidlá. Legislatíva sa prispôsobí štandardom európskej únie a mali by sa vyriešiť aj niektoré problémy, ktoré dosiaľ brzdili rozvoj konkurencie, napríklad, na trhu pevnej hlasovej služby. Po dvoch neúspešných pokusoch o novelizáciu ešte platného telekomunikačného zákona včera za prijatie celkom nového zákona o elektronických komunikáciách v zákonodarnom zbore hlasovalo 129 poslancov. Nový zákon rieši niekoľko problémov, ktoré sa doteraz aj pre nedostatky v súčasnom zákone nedali prekonať.

Viac svetla do prepojenia

Medzi nedostatky, na ktoré je súčasná legislatíva krátka", patrí napríklad problém pri prepájaní sietí. Vzájomné prepojenie sietí Slovenských telekomunikácií, ktoré aj pri liberalizovanom telekomunikačnom trhu stále zostávajú v postavení jediného poskytovateľa hlasu na pevných linkách pre bytových klientov, totiž medzi nimi a alternatívnymi operátormi (na Slovensku je ich 17) vyvolávalo spory. Menší operátori tvrdia, že im Slovenské telekomunikácie účtujú tarify presahujúce ich náklady, čo ich pripravuje o možnosť konkurovať na trhu hlasovej služby, keďže by mali minimálny priestor na cenovú konkurenciu a mieru zisku. Rovnako nesúhlasia s rozdielnymi sadzbami za origináciu a termináciu, teda vznikanie a zanikanie hovorov v jednotlivých sieťach.

Zákon do problému vnáša viac poriadku. Okrem posilnených kompetencií regulátora - Telekomunikačného úradu, budú podmienky prepojenia jednotné a jasné. Telekomunikačný úrad musí najskôr podľa európskych smerníc zadefinovať 18 telekomunikačných trhov. Medzi ne patrí, napríklad, trh prenosu hlasu po pevnej či mobilnej sieti, ale napríklad aj káblová televízia či internet. Na týchto trhoch neskôr regulátor určí podniky s významným postavením. Tie sa však na rozdiel od súčasného stavu, keď je významné postavenie podmienené minimálne 25-percentným trhovým podielom, bude posudzovať podľa viacerých kritérií. Posledným krokom Telekomunikačného úradu, ktorý bude viesť k sprehľadneniu medzioperátorských vzťahov, je vydanie rozhodnutia o postavení týchto operátorov.

Menší operátori hlasovej služby doteraz služby pre bytových klientov neposkytujú a sú obmedzení aj tým, že nie všetci majú siete. Ak ich aj majú, nie sú dostupné na celom území Slovenska. Prepojenie sietí s telekomunikáciami je preto najefektívnejším spôsobom, ako hlasové služby poskytovať. Po vydaní rozhodnutia Telekomunikačného úradu o významnom postavení, ktoré takto s najväčšou pravdepodobnosťou na príslušnom trhu označí práve Slovenské telekomunikácie, im bude plynúť 60-dňová lehota. V nej musia vydať tzv. referenčnú ponuku prepojenia. Je to dokument, ktorý by mal byť všeobecne dostupný a špecifikoval by jednotné technické a cenové podmienky prepojenia. Doteraz Slovenské telekomunikácie prepojenie ponúkali na základe bežných obchodných podmienok. Referenčná ponuka prepojenia je v štádiu prípravy a lehotu stopercentne dodržíme," povedal HN viceprezident pre komunikáciu Slovenských telekomunikácií Ján Kondáš.

Koncové vedenie za nákladové ceny

Rovnaké stanovisko zaujal Ján Kondáš aj k ďalšej referenčnej ponuke na prenájom koncových vedení siahajúcich od užívateľa k najbližšej ústredni. Slovenské telekomunikácie doteraz povinnosť prenajímať ich iným operátorom nemali. Posledná míľa", ako operátori nazývajú túto časť siete, je totiž úsekom, ktorý sa najväčšmi prejavuje na finálnej cene hlasovej služby. Keďže si ich bude za nákladové ceny môcť prenajať ľubovoľná spoločnosť, dá sa predpokladať, že sa zdynamizuje aj cenová konkurencia a tarify pôjdu dole.

Na univerzálnu službu sa poskladajú

Zákon zavádza aj akúsi solidaritu všetkých poskytovateľov pevnej telefónie. Povinnú univerzálnu službu, ktorá má byť za dostupné ceny k dispozícii na celom území Slovenska, dnes zabezpečujú Slovenské telekomunikácie. Podobnú povinnosť majú aj železnice, autobusová doprava či pošta. Do svojej siete Slovenské telekomunikácie aj masívne investujú - ročne až tretinu výnosov. Vznikne preto fond univerzálnej služby, do ktorého budú prispievať všetci pevní operátori, ktorých trhový podiel presahuje 0,2 percenta. Je to prísne pravidlo, keďže v pôvodnom materiáli k zákonu sa navrhovala päťpercentná hranica. Ako povedal predseda Asociácie telekomunikačných operátorov Vladimír Ondrovič, asociácia navrhovala dve percentá. Predpis o výške poplatkov vydá tiež Telekomunikačný úrad na základe výpočtov Slovenských telekomunikácií o nákladoch na prevádzku, údržbu a rozširovanie siete.

Rovnaké číslo, iný operátor

Nový zákon užívateľom umožní aj ľahší prechod od jedného poskytovateľa k inému. Od mája začne platiť ustanovenie o prenositeľnosti čísla. Znamená to, že volajúcemu môže zostať jeho pôvodné číslo aj po zmene operátora. Bude to však možné len tam, kde je už sieť digitalizovaná. Dnes sú digitálne ústredne približne na 83 percentách siete. Do konca roka by mala byť sieť Slovenských telekomunikácií plne digitálna aj podľa jej privatizačnej zmluvy. Zaviazal sa k tomu majoritný vlastník telekomunikácií, Deutsche Telekom.

Na prenositeľnosť čísla je nutné vytvoriť tzv. číslovaciu databázu. Aj keď sa pôvodne uvažovalo o spôsobe, ktorý funguje v susednom Česku, kde úlohu administrátora číslovacej databázy plní novovzniknutá samostatná spoločnosť, dopadlo to inak. Na Telekomunikačnom úrade vzniklo fórum pre prenositeľnosť, kde sú zastúpení všetci hráči na trhu hlasových služieb.

Posilnený regulátor

Samotný regulátor bude mať podľa nových pravidiel posilnené kompetencie. V kontrole hospodárskej súťaže a nediskriminačného prístupu v maloobchodnom predaji telekomunikačných zariadení a služieb, ako aj pri zmluvných vzťahoch medzi jednotlivými operátormi. Namiesto doterajšieho stavu, keď posudzuje už hotové zmluvy, bude môcť vstúpiť priamo do rokovaní, čo regulačný proces zrýchli a zefektívni. Už dnes je však jasné, že bude mať úrad s novými kompetenciami kapacitné problémy. Ako tvrdí jeho vedenie, bude musieť spracovať množstvo dokumentov, pričom tabuľkové platy, ktoré vyplývajú z jeho štatútu rozpočtovej organizácie, nedovoľujú konkurenčné mzdové ohodnotenie telekomunikačných odborníkov.

Odpočúvanie na účet operátorov

S ustanovením zákona, podľa ktorého musia operátori uhradiť všetky potrebné zariadenia na legálne odpočúvanie, operátori zväčša nie sú spokojní. Máloktorí z nich však túto nespokojnosť vyjadrili aj v oficiálnych pripomienkach k zákonu, keďže silové rezorty na tom trvajú. Pôvodne sa diskutovalo o zúžení povinnosti len na zabezpečenie rozhrania potrebného na odpočúvanie. Kompromis je taký, že si na rozdiel od súčasného telekomunikačného zákona môžu poskytovatelia telekomunikačných služieb tieto zariadenia odpísať z nákladov. Operátori však tvrdia, že to zníži mieru investícií, keďže zariadenia na odpočúvanie sú drahé. Stoja od 10 až do 50 miliónov korún.

O prepojení sa asi budú hádať ešte do konca roka

Spory o prepojovacie poplatky sa stali už evergreenom na telekomunikačnom trhu. Zrejme potrvajú minimálne do januára, kedy by mal zákon o elektronických komunikáciách vstúpiť do účinnosti. Asociácia telekomunikačných operátorov nie je spokojná s obchodnými podmienkami prepojenia, ktoré podľa jednotlivých operátorov bránia konkurencii. Kritika neutíchla ani po tom, ako sa telekomunikácie bez problémov dohodli na podpísaní InterConnectu so spoločnosťou ConnSpec Telecom, ktorá členom asociácie nie je. Operátorov to prekvapilo a nevedia si vysvetliť, ako to môže byť pre ConnSpec rentabilné.

Aj keď podpis zmluvy vítame, stále si myslíme, že návrhy Slovenských telekomunikácií sú diskriminačné," tvrdí predseda asociácie Vladimír Ondrovič spolu s predstaviteľmi alternatívcov. Rozdiel je podľa neho v tom, že sa ConnSpec chce zameriavať na medzinárodné hovory a podnikových klientov, čím Slovenským telekomunikáciám nebude konkurovať. Popri podnikových zákazníkoch majú totiž menší poskytovatelia záujem práve o bytového volajúceho.

Je zaujímavé, že Slovenské telekomunikácie podľa svojich vyjadrení preferujú partnera, ktorý vlastní sieť a prvú zmluvu podpísali s operátorom, ktorý ju nemá," poznamenal v tejto súvislosti generálny riaditeľ GTS Slovakia Branislav Brezovič.

Podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže by sa jednotlivé návrhy prepojovacích zmlúv nemali zásadne líšiť. ConnSpec by teda mal mať rovnaké prepojovacie podmienky. Samotní predstavitelia spoločnosti označili zmluvu za štandardnú a podobnú tým, ktoré už majú podpísané s inými operátormi v zahraničí. ConnSpec, keďže nemá sieť, sa chce orientovať na tzv. carrier-to-carrier biznis, teda prenos hovorov cez cudzie siete na základe zmlúv o poplatkoch za prenos cez tieto káble. Ako ďalej hovoria predstavitelia asociácie, firma má na Slovensku len dvoch zamestnancov a nepoznajú ju. Podľa konateľa spoločnosti Ivana Zábojníka na Slovensku firma dosiaľ preinvestovala 40 miliónov korún. Tejto investícii však ostatní malí operátori neprikladajú veľký význam. Ako ďalej dodal Brezovič, napríklad len spoločné investície GTS Slovakia a eTelu sú do dneška necelých 500 miliónov korún. Štyridsaťmiliónová investícia podľa neho zodpovedá jednej kvalitnej ústredni.

Zmluvu o prepojení už ConnSpec doručil Telekomunikačnému úradu, ktorý k nej predbežne nemal nijaké výhrady.

Spomedzi alternatívnych operátorov prepojovacie zmluvy naposledy uzavreli spoločnosti Dial Telecom a eTel Slovensko s mobilným operátorom Orange Slovensko.

Ceny pôjdu dole, len nevieme ako

Ceny telekomunikačných služieb nie sú regulované štátom. Telekomunikačný úrad posudzuje opodstatnenosť nákladov napríklad pri prepojeniach operátorov a prípadné porušenie hospodárskej súťaže pri ich obchodných podmienkach, nie však koncovú cenu. Tá okrem prepojovacích poplatkov, cien vznikania a zanikania hovorov v jednotlivých sieťach ešte obsahuje aj samotné režijné náklady operátorov. Koncovú cenu teda určuje trh.

Ako ďalej hovorí predseda asociácie Vladimír Ondrovič, nový zákon na trhu pevnej hlasovej služby výrazne podnieti štart nových hráčov aj na trhu bytových zákazníkov. Bude to viesť k zníženiu cien. Zatiaľ je však predčasné hovoriť o konkrétnych číslach.

Čo si o zákone myslia zainteresovaní:

Ján Kondáš, viceprezident Slovenských telekomunikácií: - Keďže k návrhu zákona bolo 159 pozmeňovacích návrhov, myslíme si, že zákon je obrovským konsenzom. Treba sa poďakovať poslancom, ale aj alternatívnym operátorom.

Roman Vavro, hovorca Telekomunikačného úradu: - Pre úrad je dôležité, že nový zákon zvýši jeho právomoci a zosúladí našu legislatívu s právom Európskej únie.

Vladimír Ondrovič, predseda Asociácie telekomunikačných operátorov: - S konečnou podobou zákona sme spokojní. Všetky dôležité časti zákona poslanci schválili prakticky bez zmien.

Späť | Domov