ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Kto má "telekomunikačnú" pravdu?

Hospodársky denník | 14.11.2003

Na linke sú Slovenské telekomunikácie a Asociácia telekomunikačných operátorov

Slovenské telekomunikácie sa v uplynulých dňoch obrátili na alternatívnych operátorov, aby upustili od zneužívania zmlúv o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ISDN a služby bezplatného čísla 0800. Vo svojom vyhlásení uvádzajú, že alternatívni operátori prostredníctvom služby ISDN a služby 0800, ktoré sú určené pre koncových používateľov, prepojili svoje siete so sieťou Slovenských telekomunikácií, čím porušili obchodné podmienky. V nich sa totiž údajne uvádza, že "používateľ je povinný zamedziť tomu, aby pobočková ústredňa, čiže napríklad uzol ISDN, umožňovala prepojenie verejnej telekomunikačnej siete (VTS) iného telekomunikačného prevádzkovateľa s VTS Slovenských telekomunikácií". Predstavitelia Slovenských telekomunikácií upozorňujú na fakt, že alternatívni operátori majú možnosť uzavrieť s nimi zmluvu o prepojení, avšak doteraz tak ani jeden z nich neurobil. Dôvodom, prečo sa tak správajú, je podľa Slovenských telekomunikácií skutočnosť, že "alternatívni operátori si na trhu našli svoj biznis a spôsob ako ho robiť a nepotrebujú na to uzatvárať zmluvy o prepojení sietí. Tie sú však fakticky prepojené, čiže ide o prepojenie založené na "zneužívaní koncových zmlúv pre bežných zákazníkov". Slovenské telekomunikácie vyzvali zainteresovaných operátorov, aby upustili od protiprávneho konania a zároveň zabezpečili nápravu, aby v budúcnosti nedochádzalo k porušovaniu zmluvy o pripojení. V prípade, že operátori neupustia od takéhoto konania, Slovenské telekomunikácie upozorňujú na zákonné možnosti podľa súčasne platného telekomunikačného zákona, ktoré im umožňujú dočasne prerušiť poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby z dôvodu jej zneužívania. Zápas o liberalizáciu telekomunikačného trhu medzi Slovenskými telekomunikáciami a alternatívnymi operátormi sledujeme už dlhší čas. Preto sme si tieto tvrdé slova na adresu členov Asociácie telekomunikačných operátorov (ATO) overovali u predsedu tohto združenia Ing. Vladimíra Ondroviča. Ten tvrdí: "Nastala veľmi zaujímavá situácia, pretože skutkový stav pretrváva prakticky už tri roky a nikomu to doteraz neprekážalo. Samozrejme, že to má súvislosť aj s poskytovaním služby cez číslo O19 XY, cez ktoré sa poskytuje služba - hlas nad internet protokolom - y, pričom prebiehajú veľmi zaujímavé diskusie o tom, či je to hlasová služba alebo je to dátová služba. Slovenské telekomunikácie pred niekoľkými týždňami vyzvali spoločnosť Nextra, aby odstránili spomínané služby, ale ukázalo sa, že táto spoločnosť má licenciu na poskytovanie týchto služieb, ktorú mu vydal Telekomunikačný úrad. Pritom licencia je záväzná nielen pre držiteľa tejto licencie, ale je záväzná aj pre tretie strany, čo znamená, že je to právny dokument, ktorý umožňuje takúto službu poskytovať. Samozrejme, Slovenské telekomunikácie tým, že neuspeli, začali hľadať iné možnosti ako odstrániť konkurenciu z telekomunikačného trhu. Čiže, máme tu hneď dva problémy, a to po prvé poskytovanie služieb pripojením cez ISDN a tzv. zneužívanie čísel 0800, cez ktoré alternatívni operátori poskytujú služby zákazníkom. Pochopiteľne, alternatívnym operátorom v tomto prípade ide o veľa. Na pôde asociácie budeme analyzovať, ako možno tento problém vyriešiť, pretože v prípade, že by sme nesmeli tieto služby poskytovať, tak potom je to absolútna likvidácia konkurencie na slovenskom telekomunikačnom trhu, a tým nemožno vravieť o liberalizácii." Asociácia telekomunikačných operátorov sa však nevenuje iba tomuto konkrétnemu problému, snaží sa efektívne pomáhať aj pri tvorbe zákona o elektronických komunikáciách. V uplynulých dňoch sa napríklad zišli s členmi parlamentnej Komisie pre transformáciu dopravy, pôšt a telekomunikácií, práve nad znením spomínaného zákona. Predseda ATO Vladimír Ondrovič na okraj spomínanej diskusie okrem iného uviedol: "Som veľmi rád, že máme možnosť pozitívne zasahovať do schvaľovacieho procesu v súvislosti so zákonom o elektronických telekomunikáciách, ktorý by mal platiť od 1. januára 2004. Sme spokojní s tým, že sa viac-menej dospelo ku konsenzu v sporných častiach zákona. Je veľmi dôležité, že pôde parlamentu vznikla táto komisia, pretože hoci vláda zákon schváli, na pôde parlamentu ho možno zmeniť. Výsledok, ku ktorému sme dospeli, je pre túto chvíľu maximom, čo sa dalo dosiahnuť. Pokiaľ prejde znenie zákona v parlamente, bude určite lepší, než je súčasný zákon." Azda najdôležitejšou pripomienkou ATO, o ktorej partneri diskutovali, bol odsek zákona zaväzujúci regulátora vydať všeobecne záväzný predpis z hľadiska podmienok výberu operátora individuálnou voľbou a predvoľbou. Podľa predsedu ATO Vladimíra Ondroviča problémom spočíva v tom, že ak má fungovať výber operátora predvoľbou, je nutná plná digitalizácia siete. Slovenské telekomunikácie ju však zatiaľ nemajú a preto ju vlastne ani nevedia poskytovať. Preto si dali do všeobecných podmienok, že výber tejto služby určí operátor a nie tak ako je to v zákone či vo vyspelých krajinách zákazník. Preto je veľmi dôležité, aby už zo znenia zákona bolo absolútne jasné, akým spôsobom sa budú poskytovať služby výberu operátora a výberu operátora s predvoľbou.

Jozef Kunik

Späť | Domov